REGULAMIN

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz usług stylizacji paznokci świadczonych w salonie fryzjerstwa i stylizacji paznokci ZEBRA, znajdującego się w Krakowie, os. Dywizjonu 303 62F zwanego dalej „Salonem”.


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Godziny otwarcia Salonu: od poniedziałku do piątku do godz. 9.00 do godz. 19.00, w soboty od godz. 9.00 do 15.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Salon jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Salon zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia. 
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej usługi, zwanej dalej „Zabiegiem”.
 3. Zamówienie usługi w Salonie jest równoznaczne  z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie Klienci znajdujące się w Salonie mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 5.  Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mogą ulec zmianie.


§2
KLIENCI

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Korzystanie z Zabiegów Salonu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie w obecności lub za pisemną zgodą rodziców, opiekunów lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Dopuszcza się korzystania z zabiegów przez osoby niepełnosprawne, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
 4. Dzieci (wiek do lat 10) – mogą przebywać w salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Salonu. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci jak i dorosłych odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie lub sam sprawca jeśli jest osobą pełnoletnią.
 5. W przypadku, gdy wiek Klienta będzie podlegał wątpliwości, personel Salonu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 6. Nie obslugujemy obywateli rosji!


§3 HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient  ma kontakt podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane według potrzeby, lecz nie rzadziej niż po każdym kliencie.
 2. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w salonie fryzjersko-kosmetycznym.
 3. Pracownicy jak i Klienci salonu zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP.
 4. Obszar zakładu objęty jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO). Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy. 


§4 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę, dopuszcza się spóźnienie Klienta maksymalnie do 7 minut. W przypadku spóźnienia się powyżej 7 minut nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 2. Zamówienie usługi w Salonie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klient musi poinformować Pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji Pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 4. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 5. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez Pracownika Salonu. 
 7. Zakres pracy i zużytych kosmetyków w trakcie wykonania Zabiegu zależy od indywidualnej predyspozycji oraz potrzeb Klienta, co może mieć wpływ na cenę końcową.


§5 ODPOWIADALNOŚĆ

 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 2. Umawiając się na Zabieg, Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru na terenie Salonu.


§6 PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane w Salonie usługi według cennika. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie przy recepcji, na stronie serwisu Booksy.pl oraz  na stronie internetowej Salonu pod adresem: www.zebrasalon.pl.
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą, przelew natychmiastowy.
 3. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.


§7 REZERWACJE

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie: telefonicznie, e-mailowo, przez cieci społecznościowe, za pomocą kalendarza internetowego.
 2. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku w wysokości 50% od kwoty Zabiegu. Przedpłatę uiszcza się osobiście w Salonie lub przelewem na podany numer konta: 49 1240 4719 1111 0010 6446 9125, podając w tytule przelewu „przedpłata za zabieg”. Przedpłata odliczana jest od końcowej kwoty należnej za wykonany Zabieg w ustalonym wcześniej terminie, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.


§8 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów.
 2. W przypadku Zabiegów fryzjerskich reklamacje uwzględniane są do 7 dni od wykonania usługi, w przypadku wszystkich pozostałych Zabiegów reklamacje uwzględniane są do 72 godzin od wykonania usługi. Po określonych terminach wszelkie czynności będą wykonywane odpłatnie i cena będzie określana indywidualnie. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. Wskazane jest również dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@zebrasalon.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
 5. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji może okazać się niezbędna wizyta Klienta w Salonie.
 6. Salon rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Właściciela Salonu Lilii Sirenko zalecane osobiście lub mailowo na adres mejlowy Salonu: recepcja@zebrasalon.pl. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 10. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.


§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 3. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu (wykonanie zdjęć) lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. Promocje i rabaty oferowane przez Salon nie łączą się.
 6. Jeżeli osoba dysponująca bonem podarunkowym nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie poinformuje o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony podarunkowe.


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wyglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług Kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązanych polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.